ulgi ustawowe

Ulgi do biletów jednorazowych

Wysokość ulgi

Osoby uprawnione

Podstawa prawna

100%

STRAŻ GRANICZNA

(ochrona szlaków komunikacyjnych RP)

Ustawa z dn.13.04.2007r. o zmianie ustawy i Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. Nr 82 z 11.05.2007r, poz. 558

100%

POSEŁ

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie trybu korzystania przez posłów i senatorów z bezpłatnych przejazdów i przelotów na terenie kraju (Dz.U. Nr 1 poz13 z 2002 r.)

SENATOR

100%

DZIECKO DO LAT 4 (pod warunkiem

niekorzystania z oddzielnego miejsca do siedzenia)

Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami

publicznego transportu zbiorowego Ustawa z dnia 11.10.02 o zmianie ustawy Dz.U. z 31.10.02 nr 181 poz.1515

95%

PRZEWODNIK NIEWIDOMEGO

OPIEKUN OSOBY NIEZDOLNEJ DO

SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI

OPIEKUN INWALIDY WOJENNEGO

I GRUPY

78%

NIEWIDOMY, OFIARA DZIAŁAŃ

WOJENNYCH

Ustawa z dnia 16.11.2006r o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługującym cywilnym niewidomym

ofiarom działańwojennych. (Dz.U. Nr 249 poz. 1824 z 29.12.2006)

78%

DZIECKO DO LAT 4 (OSOBNE MIEJSCE)

Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami

publicznego transportu zbiorowego

STRAŻ GRANICZNA (W CZASIE WYKONYWANIA CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH)

CELNIK (W CZASIEW YKONYWANIA CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH)

POLICJANT (W CZASIE WYKONYWANIA CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH)

ŻOŁNIERZ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ
(W CZASIEW WYKONYWANIA CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH)

DZIECKO NIEPENOSPRAWNE LUB DOTKNIĘTE INWALIDZTWEM

OPIEKUN DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB DOTKNIĘTEGO INWALIDZTWEM

ŻOŁNIERZ SŁUŻBY NIEZAWODOWEJ

78%

INWALIDA WOJENNY I GRUPA

Ustawa z dnia 29.05.1974 o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 1983 r. Nr 13 poz. 68) Ustawa z dnia 11.10.02 o zmianie ustawy Dz.U. z 31.10.02 nr 181 poz.1515 Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu

zbiorowego (dz. U. Nr 4 z 2002 r.)

37%

OSOBY NIEZDOLNE DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI

Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami

publicznego transportu zbiorowego

NIEWIDOMY

DZIECKO OD LAT 4 DO ROZPOCZĘCIA NAUKI SZKOLNEJ

37%

INWALIDA WOJENNY (GRUPA INNA NIŻ 1)

Ustawa z dnia 29.05.1974 o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 1983 r. Nr 13 poz. 68); Ustawa z dnia 11.10.02 o zmianie ustawy Dz.U. z 31.10.02 nr 181 poz.1515

Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu

zbiorowego (Dz. U. Nr 4 z 2002 r.)

37%

KOMBATANT

Ustawa z dnia 24.01.1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. Nr 17 poz.75)

Ustawa z dnia 11.10.02 o zmianie ustawy

Dz.U. z 31.10.02 nr 181 poz.1515 Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. uprawnieniach do ulgowych przejazdów

środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 4 z 2002 r.)

37%

WETERAN INWALIDA

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dziennik Ustaw z 29 września 2011 Nr 205 poz. 1203) o weteranach działań

poza granicami państwa.

93%

NIEWIDOMY

Art.4.1a. Do ulgi 93% przy przejazdach środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji.

Ustawa z dnia 26.11.2010 o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. (Dz.U. Nr 238 poz. 1578, Art.6 z 17.12.2010)

Ulgi do biletów miesięcznych

Typ ulgi Nazwa ulgi % ulgi Grupa Nr ulgi Ważna od
U NAUCZYCIEL BM 33 3 2 01.01.2014
U NIEWIDOMY BM 37 3 6 30.03.2012
U NAUCZ.AKAD. BM 37 3 8 30.03.2012
U UCZEŃ BM 49 3 1 30.03.2012
U STUDENT BM 51 3 7 30.03.2012
U DOKTORANT BM 51 3 11 30.03.2012
U DZ.NIEPEŁNOSP.BM 78 3 3 30.03.2012
U NIEWID.NS.-KZ BM 93 3 9 30.03.2012