EM-Karty

Regulamin korzystania z biletu elektronicznego (EM-karty) Express Bus s.c.

1.Niniejszy regulamin (oraz wszystkie jego ewentualne zmiany) dostępny jest w biurze lub w punkcie sprzedaży biletów oraz na stronie internetowej:

www.expressbus.kolobrzeg.pl/em-karty

2. EM-karta pasażera jest plastikową, zbliżeniową kartą chipową zawierającą wszelkie informacje dotyczące jej posiadacza. Prawidłowo zaprogramowana i odczytana przez bileterkę karta uprawnia do przejazdu autobusami kursowymi naszego Przedsiębiorstwa.

3. EM-kartą może posługiwać się wyłącznie osoba, na którą została ona wydana.

4. EM-kartę otrzymuje pasażer, który korzysta z przejazdów na podstawie biletu miesięcznego lub okresowego.

5. Pierwszą EM-kartę do biletu miesięcznego pasażer otrzymuje przy zakupie biletu miesięcznego lub okresowego w biurze lub w punkcie sprzedaży biletów.

6. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty EM-karty, za jej ponowne wydanie pasażer zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 30,00 zł brutto. W tym celu pasażer powinien niezwłocznie zgłosić się do biura lub punktu sprzedaży biletów.

7. W chwili zakupu oraz przedłużania ważności biletu należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe określenie pełnej nazwy przystanku początkowego i końcowego.

8. Paragon fiskalny jest dowodem fiskalnym potwierdzającym zakup biletu, a także zgodnie z prawem przewozowym, dokumentem poświadczającym ubezpieczenie podróżnego na czas podróży. W przypadku zgubienia lub zniszczenia EM-karty lub paragonu fiskalnego pasażer nie może korzystać z przewozu tylko na podstawie jednego z tych elementów. Pasażer nie posiadający wszystkich tych elementów biletu miesięcznego zobowiązany jest wówczas zakupić bilet jednorazowy uprawniający do przejazdu danym kursem.

9. Podczas wsiadania do autobusu pasażer obowiązkowo rejestruje swój przejazd poprzez przyłożenie EM-karty (na ok. 2 sekundy) do czytnika znajdującego się w górnej części bileterki. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzieli kierowca. Karta jest ważna, gdy bileterka wyda pojedynczy sygnał akceptujący dane zawarte na karcie.

10. Podczas kontroli rewizorskiej pasażer ma obowiązek przedstawić na wezwanie EM-kartę i paragon fiskalny wraz z dokumentem uprawniającym do ulgi, w przypadku biletów objętych ulgą ustawową.

11. Pasażer zobowiązany jest zakupić jednorazowy bilet uprawniający do przejazdu danym kursem, jeżeli:
– nie posiada przy sobie ważnej EM-karty
– posiadana EM-karta jest uszkodzona i nie ma możliwości jej odczytu,
– próba rejestracji przejazdu zakończyła się jakimkolwiek komunikatem o braku uprawnień do przejazdu na danym kursie.

12. EM-karta nie wymaga specjalnych warunków przechowywania. Jednakże nie zaleca się zginania, przetrzymywania w niskich temperaturach (poniżej 4 stopni Celsjusza), poddawania na działanie wysokich temperatur (powyżej 50 stopni Celsjusza), gdyż może to doprowadzić do jej rozwarstwienia. Należy również unikać trzymania karty w miejscach takich jak tylne kieszenie spodni i podobne, ponieważ może to doprowadzić do stałego odkształcenia karty, które skutkuje niewidocznym złamaniem wewnętrznej anteny wbudowanej w kartę.