RODO

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W świetle powyższego informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) Express Bus s.c., NIP: 671-15-94-698, REGON: 331021632.  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Jagiellońska 23/17, 78-100 Kołobrzeg lub email: biuro@expressbus.kolobrzeg.pl

Przetwarzanie danych osobowych w naszym przypadku to ich gromadzenie i przechowywanie. Jest niezbędne do wystawiania biletów miesięcznych, faktur i zaświadczeń.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Kupując bilet miesięczny wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych: imię, nazwisko, adres, nr legitymacji.

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane, Pani/Pana dane osobowe nie będą w żadnej formie przekazywane i udostępniane innym podmiotom i krajów trzecich. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby usług mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania w ramach oferowanych przez Spółkę usług, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa jak również w celach statystycznych.

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu rozwiązań komunikacji, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa pasażerów.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony /danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Pozdrawiamy