regulamin

Express Bus S.C. Przewozy Autokarowe
REGULAMIN

 

Rozdział I

PRZEPISY OGÓLNE

1. Zakres świadczonych usług:

1) Express Bus S.C., zwane dalej Przewoźnikiem przewozi osoby i rzeczy według zasad określonych w niniejszym regulaminie.
2) Przewóz osób odbywa się autobusami spełniającymi warunki techniczne określone przez przepisy prawne obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, według rozkładów jazdy podanych do wiadomości publicznej.
3) Wsiadanie do autobusów i wysiadanie z nich dozwolone jest wyłącznie na odpowiednio oznaczonych przystankach i po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.
4) Przewoźnik nie odpowiada za szkody powstałe wskutek przerw w ruchu albo zmian kierunku jazdy pojazdu spowodowane: siłą wyższą, przyczynami natury techniczno-eksploatacyjnej, zarządzeniami organów ruchu drogowego lub innych kompetentnych władz i ich organów, na które nie ma wpływu.
5) Pasażerowie korzystający z przejazdów, obsługa autobusów oraz służby kontrolne zobowiązane są do przestrzegania niniejszych przepisów porządkowych.

2. Opłaty za przejazd:

1) Należność za przejazd pobierana jest zgodnie z cennikiem opłat obowiązującym w Express Bus S.C. i podanym do wiadomości publicznej.
2) Potwierdzeniem wniesienia opłaty za przejazd jest bilet wydany zgodnie z przepisami o kasach rejestrujących.
3) Express Bus S.C. uwzględnia uprawnienia pasażerów do przejazdów ulgowych wynikające z ustawy z dnia 20.06.1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. DZ.U. z 2002r. Nr 175, poz. 1440 z późn. zm.) na podstawie dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulg.

Express Bus S.C. stosuje ulgi komercyjne/handlowe.

 

Rozdział II

PRZEWÓZ OSÓB

1. Podróżny jest zobowiązany:

1) przed rozpoczęciem podróży nabyć bilet w kasie lub u kierowcy w autobusie,
2) okazać kierowcy bilet wykupiony w kasie,
3) zachować bilet przez cały czas podróży i okazywać go na każde żądanie osób upoważnionych do kontroli oraz obsługi autobusu.
4) Zachować bilet po zakończeniu podróży w przypadku konieczności zgłoszenia reklamacji,
5) dołożyć należytej staranności, aby wsiąść do właściwego autobusu i wysiąść z niego na właściwym przystanku,
6) w przypadku zajmowania miejsca stojącego w czasie jazdy, trzymać się uchwytów lub poręczy; przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niestosowaniem się do powyższego przepisu,
7) pokryć w pełnej wysokości straty poniesione przez Przewoźnika spowodowane przez siebie lub osoby pozostające pod opieką w czasie podróży,
8) stosować się do przepisów i komunikatów obowiązujących na terenie dworców, przystanków oraz w autobusie.
9) podróżny jest odpowiedzialny za posiadanie prawidłowego biletu na przejazd.

2. Przewoźnik nie dopuszcza do przewozu i ma prawo usunąć z autobusu osoby:

1) odmawiające zapłacenia należności za przewóz,
2) nietrzeźwe, zakłócające porządek, zagrażające bezpieczeństwu podróżnych i Przewoźnika, uciążliwe dla podróżnych,
3) utrudniające prace obsłudze autobusu, organom kontroli, zachowujące się nieodpowiednio, nieprzestrzegające obowiązujących przepisów.

3. W autobusie nie wolno:

1) zajmować miejsca w pobliżu kierowcy w sposób powodujący ograniczenie pola widzenia lub utrudniający prowadzenie pojazdu,
2) otwierać drzwi autobusu w czasie jazdy oraz wychylać się poza jego obrys,
3) opierać się o drzwi podczas jazdy autobusu,
4) dawać nieuzasadnionego sygnału do zatrzymania lub odjazdu,
5) chodzić, wstawać, zmieniać miejsce podczas jazdy.
6) pić alkoholu, zażywać narkotyków i środków odurzających, palić papierosów, zanieczyszczać pojazdu,
7) wchodzić do pojazdu na łyżwo-rolkach, wrotkach i łyżwach,
8) wyrzucać w trakcie postoju i jazdy autobusu jakichkolwiek przedmiotów i produktów spożywczych,
9) grać na instrumentach muzycznych, korzystać z radioodbiorników niewyposażonych w słuchawki lub zakłócać w inny sposób spokój w autobusie,
10) wykonywać czynności mogących narazić współpasażerów na szkody i obrażenia,
11) przewozić broni palnej z wyjątkiem określonym w ust. 5.

4. Kierującemu autobusem podczas jazdy zabrania się spożywania posiłków oraz palenia tytoniu.

5.. Przewożenie broni przez osoby, które posiadają aktualne pozwolenie na broń oraz osoby, które pełnią służbę wojskową lub publiczną i uprawnione są do posiadania broni palnej musi odbywać się zgodnie z ustawą z dn. 21.05.1999r. o broni i amunicji ( Dz. U. nr 53, poz. 549, z 2001r. nr 27, poz. 298 oraz z 2002r. nr 74, poz. 676 i nr 117, poz. 1007).

6. Pasażer posiadający bilet wykupiony w kasie winien zgłosić się na stanowisku odjazdowym 10 minut przed planowanym odjazdem autobusu.

 

Rozdział III

BILETY

1. Przepisy ogólne.

1) Dokumentem uprawniającym do przejazdu jest bilet. Przewoźnik prowadzi sprzeda biletów: jednorazowych, miesięcznych ogólnodostępnych i ulgowych
2) Bilety uprawniają do przejazdu w terminie wskazanym na bilecie.
3) Bilety miesięczne i okresowe uprawniają do przejazdów wielokrotnych w relacji wskazanej na bilecie ( tam/powrót ).
4) Bilet miesięczny, okresowy i pracowniczy w przewozach zamkniętych ważny jest z dokumentem tożsamości lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.
5) W przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży biletu podróżny traci prawo do przejazdu i winien wykupić bilet ponownie. Duplikatów biletów nie wydaje się.
6) Podróżny korzystający z biletu ulgowego zobowiązany jest posiadać dokument uprawniający do zniżki i okazać go na żądanie kontrolera i obsługi autobusu. W razie braku wyżej wymienionego dokumentu podróżnego traktuje się, jako jadącego bez ważnego biletu.
7) Dwóch i więcej uprawnień do ulgi wynikających z różnych tytułów nie stosuje się równocześnie w opłatach za ten sam przejazd. Uprawnień do ulg nie sumuje się.
8) Bilety pracownicze w przewozach zamkniętych sprzedawane są tylko na okres jednego miesiąca kalendarzowego.
9) podróżny jest odpowiedzialny za posiadanie prawidłowego biletu na przejazd.

2. Zwrot pieniędzy za niewykorzystane bilety jednorazowe.

1) Pasażerowi przysługuje pełny zwrot należności za bilet niewykorzystany z przyczyn występujących po stronie Przewoźnika (awaria autobusu, odwołanie kursu).
2) Podróżnemu, który odstąpił od umowy przewozu (zwrócił bilet) przed odjazdem autobusu albo, którego nie dopuszczono do przewozu lub usunięto z autobusu, przysługuje zwrot należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia, po potrąceniu 10% opłaty manipulacyjnej. Potrącenia nie stosuje się, jeżeli podróżny odstąpi od umowy przewozu z przyczyn występujących po stronie przewoźnika.
3) Po odjeździe autobusu bilet jest nieważny i nie podlega zwrotowi.
4) Wszelkie reklamacje w sprawie zwrotu należności należy zgłaszać na piśmie na adres Przewoźnika w ciągu 30 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji.

3. Zwrot pieniędzy za niewykorzystane bilety miesięczne.

1) Podróżnemu, który odstąpił od umowy przewozu (zwrócił bilet) przed pierwszym dniem terminu ważności biletu, przysługuje zwrot należności za wykupiony bilet, po potrąceniu 10% opłaty manipulacyjnej.
2) Za bilety miesięczne zwrócone w terminie ważności przysługuje zwrot wg następujących zasad:
a) za bilet miesięczny pełnopłatny zwrócony do dnia 15-go danego miesiąca kalendarzowego, przysługuje zwrot należności w wysokości 1/30 za każdy niewykorzystany dzień; od zwracanej należności Przewoźnik potrąca 10% opłaty manipulacyjnej,
b) za bilety dostarczone po upływie wyżej wymienionego terminu zwrot należności nie przysługuje,
c) za bilety miesięczne ulgowe zwrot pieniędzy nie przysługuje.

3) Potrącenia opłaty manipulacyjnej nie stosuje się, jeżeli nie wykorzystanie biletu nastąpiło z przyczyn występujących po stronie Przewoźnika.
4)Express Bus S.C. nie zwraca pieniędzy za bilety miesięczne pracownicze w przewozach zamkniętych.
5) Za kurs, który z przyczyn niezależnych od firmy Express Bus nie odbył się (gołoledźŸ, zaspy œśnieżne, inne losowe wyłączenia odcinków dróg, itp.) nie będą zwracane pieniądze.

4. Uszkodzenie, zniszczenie lub utrata biletu miesięcznego:

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty biletu miesięcznego, za jego duplikat pasażer zobowiązany jest uiścić opłatę manipulacyjną w wysokości 10% ceny biletu. W tym celu pasażer powinien niezwłocznie zgłosić się w kasie biletów miesięcznych z aktualnym paragonem.

 

Rozdział IV

PRZEWÓZ BAGAŻU I ZWIERZĄT

1. W autobusie nie wolno przewozić:

1) Rzeczy, które mogą zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody podróżnym i przewoźnikowi, przeszkadzać podróżnym i narażać ich na niewygody,
2) Materiałów radioaktywnych i innych niebezpiecznych, łatwopalnych, wybuchowych, cuchnących, żrących, trujących,
3) Broni z wyjątkiem określonym w rozdziale II ust.5.

2. Podróżny może przewieźć bezpłatnie bagaż:

1) Podręczny o rozmiarach umożliwiających umieszczenie go na kolanach, pod fotelem lub w schowku bagażowym nad głowami w autobusie,
2) Przekraczający rozmiary określone w ust. 1 w luku bagażowym,
3) Wózek inwalidzki osoby niepełnosprawnej,
4)Bagaż oddany do przewozu w luku bagażowym powinien być zapakowany (zabezpieczony) w taki sposób, aby nie uległ w czasie przewozu uszkodzeniu lub zniszczeniu.

3. Express Bus S.C. zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu bagażu o dużych rozmiarach ( wózki dziecinne, rowery, narty itp. ), jeżeli kierowca stwierdzi, że bagaż ten nie zmieści się do luku bagażowego lub zagraża bezpieczeństwu pasażerów i ich bagaży.

4. Bagażu nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

5. Nadzór nad bagażem przewożonym w autobusie należy do pasażera.

6. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody powstałe w autobusie z jego winy i zobowiązany jest do ich naprawienia w pełnej wysokości.

7. Przewoźnik odpowiada za przewożony bagaż tylko w przypadku, gdy szkoda powstała z jego winy.

8. Express Bus S.C. nie przewozi zwierząt. Przepis ten nie dotyczy psów asystujących tzn. odpowiednio wyszkolonych i specjalnie oznaczonych: psa przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzącej,
psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.
Nadzór nad psem asystującym sprawuje osoba niepełnosprawna. Osoba niepełnosprawna ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez psa asystującego ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1463 ). Osoba niepełnosprawna może przewieźć psa asystującego po spełnieniu następujących warunków: pies wyposażony jest w uprząż,
osoba niepełnosprawna posiada:
certyfikat potwierdzający status psa asystującego, wydany przez podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących,
zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych, w szczególności przeciw wściekliźnie,
wykupi bilet dla psa przewodnika, o ile przepisy szczególne tak stanowią ( Dz. U. z 2002r. Nr 175, poz. 1440 ).
Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1463 ).Rozdział V

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU ZAGINIĘCIA BAGAŻU

1. Express Bus S.C. ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za bagaż, na który pasażer przedstawi kwit bagażowy.

2. Express Bus S.C. nie ponosi odpowiedzialności za bagaże znajdujące się poza lukiem bagażowym.

3. Express Bus S.C. nie odpowiada za bagaż podręczny, który podróżny przewozi ze sobą chyba, że szkoda powstała z jego winy.

4. Przedmioty pozostawione w autobusie przez zapomnienie lub z jakichś innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Express Bus S.C.

5. Rzeczy szczególnie cenne ( gotówka, papiery wartościowe, biżuteria, elektronika ) oraz posiadające wartość naukową i artystyczna winny być przewożone wyłącznie, jako bagaż podręczny.

6. Express Bus S.C. nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie przewożonej gotówki, elektroniki, biżuterii, papierów wartościowych, rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej, oddanych do przewozu w luku bagażowym.

7. W przypadku utraty lub uszkodzenia bagażu wysokość odszkodowania dotycząca oznakowanego bagażu nie może przewyższać zwykłej wartości bagażu maksymalnie 500 zł.( pięćset złotych ).

8. W razie utraty lub uszkodzenia bagażu należy niezwłocznie poinformować osobiście o tym fakcie kierowcę, który kieruje pojazdem w celu uzyskania potwierdzenia utraty lub uszkodzenia bagażu, a następnie dokonać pisemnego zgłoszenia na adres biura przewoźnika.

9. Po odjeździe autobusu nie będą rozpatrywane reklamacje z tytułu utraty bagażu.

10. Z bagażem pozostawionym w autobusach Express Bus S.C. postępuje się stosownie do przepisów dotyczących rzeczy znalezionych oraz właściwych przepisów prawa przewozowego.

11. Jeżeli bagaż jest pozostawiony w autobusie kierowca ma prawo otworzyć go w celu zbadania jego zawartości i ustalenia tożsamości właściciela rzeczy znalezionej.

 

Rozdział VI

KONTROLA BILETOWA

1. Kontrole prowadzone są przez uprawnione służby Przewoźnika lub firmy działające na jego zlecenie oraz kierowców.

2. Za brak ważnego biletu lub ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów odpowiada pasażer.

3. Pasażer zobowiązany jest umożliwić kontrolerowi szczegółowe sprawdzenie biletu.

4. Bilety, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie fałszerstwa, podlegają zatrzymaniu przez kontrolera za pokwitowaniem, dla celów dowodowych.

5. podróżny jest odpowiedzialny za posiadanie prawidłowego biletu na przejazd.

6. W przypadku stwierdzenia braku:

a) ważnego biletu na przejazd,
b) ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu,

Przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona pobiera właściwą należność za przejazd i opłatę dodatkową albo wystawia wezwanie do zapłaty.

7. W razie odmowy zapłacenia należności pasażer zobowiązany jest do okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości w celu dochodzenia roszczenia lub opuszczenia pojazdu.

8. W razie odmowy zapłacenia należności i niemożności ustalenia tożsamości podróżnego, Przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona ma prawo zwrócić się do organów porządkowych, o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia tożsamości podróżnego.

9. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się w sposób następujący:
1) za przejazd bez ważnego biletu, jako 50-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego, obowiązującego w Express Bus S.C.,
2) za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu jako 40-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego, obowiązujące w Express Bus S.C.,
3) za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy lub zwierząt, jako 20-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego obowiązującego w Express Bus S.C.,
4) za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy przejazdu bez uzasadnionej przyczyny, jako 150-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego obowiązującego w Express Bus S.C.

10. Pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa podlega zwrotowi, a wezwanie do zapłaty zostaje umorzone, jeżeli w ciągu 7 dni od dnia przewozu pasażer udokumentuje, że:
1) posiada ważny bilet na przewóz, którego nie miał podczas przejazdu,
2) posiada dokument poświadczający uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.

11. Za czynności związane ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej Przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości określonej przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.01.2005r. (Dz.U. Nr 14, poz. 117).

12. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłaty dodatkowej ulega obniżeniu o 30%.

13. W sprawach spornych pasażer ma prawo w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej, odwołać się do jednostki zatrudniającej kontrolera, a następnie do Kierownictwa przewoźnika, którego rozstrzygnięcie jest ostateczne w postępowaniu reklamacyjnym. Adres i terminy przyjmowania skarg podane są na wezwaniach.

 

Rozdział VII

PRZEPISY KOŃCOWE

1. Skargi, zażalenia i wnioski dotyczące realizacji rozkładów jazdy, zachowania się pracowników obsługi (kierowca, kasjer), działalności firmy zatrudniającej kontrolerów, korzystania z uprawnień do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów oraz innych kwestii związanych z działalnością Przewoźnika należy składać na piśmie w firmie Przewoźnika.

2. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią następujące akty prawne:

1) ustawa z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 z późn. zmianami),
2) ustawa z dnia 06 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz. 2088 z późn. zmianami),
3) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz. U. Nr 14, poz. 117),
4) ustawa z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 175, poz. 1440 z późn. zmianami),
5) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002r. Nr 179, poz. 1495 z poźn. zmianami),
6) ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1463 ).

3. Decyzja o zakupie biletu na przejazd stanowi o zapoznaniu się z wyżej wymienionym regulaminem.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Prawa przewozowego i Kodeksu Cywilnego.